Ana içeriğe atla

Çift Anadal ve Yandal (ÇAP)

Üniversitemiz, önlisans/lisans öğrencilerine ana programlarına ek olarak, üniversite içinde farklı bir programda öğrenci olarak ikinci bir önlisans/lisans diploması alma (çift anadal / double major) ya da belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak üzere yan dal (minor) programında öğrenim görme olanağı tanınmaktadır. Gerekli koşulları yerine getiren öğrencilerden çift anadal (ÇAP) yapmak isteyenler, anadal programlarının önlisans için en erken ikinci yarıyılın, en geç üçüncü yarıyılın başında; lisans için en erken üçüncü yarıyılın, en geç dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde Fakülte Dekanlıklarına başvurabilmektedir.

Yan dal yapmak isteyenler ise kayıtlı olunan programın önlisans için en erken ikinci yarıyılın, en geç üçüncü yarıyılın başında; diğer programlar için en erken üçüncü yarıyılın, en geç altıncı yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvurabilmektedir.

Bir öğrencinin çift anadal ya da yandal programına kabul edilebilmesi için, başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu anadal programında almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir.

Çift anadal programı için başvuru anında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.75 ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunması ya da anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.75 olması ve çift anadal yapılacak programın öğrencinin yerleştirilmiş olduğu yıldaki taban puanından az olmamak üzere yerleştirme puanına sahip olunması; başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, bu yönetmelikte belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekmektedir.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde, yetenek sınavında da başarılı olması gerekir.

Yandal programı için başvuru anında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekmektedir.

Üniversitemizde genel not ortalaması (CGPA) 3,25 ve üzeri olan öğrenciler Çift anadal programına, genel not ortalaması 3,00 ve üzeri olan öğrenciler ise yandal programlarına tam burslu olarak kayıt yaptırabilirler.

ÇAP ve Yan dal programlarını başlatabilmek için ilgili bölümler arasında öğrencinin alması gereken ilave dersleri, denk dersleri ve ortak dersleri içeren öğrenim protokolü imzalanması ve bu protokolün üniversitemiz senatosunca kabul edilmesi gerekmektedir.

ÇAP ve Yan dal programlarının uygulanmasında daha detaylı bilgilere üniversitemiz web sayfasında yayınlanmış olan Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinden ulaşılabilir.

Öğrenci ÇAP ya da yan dal programını kendi isteğiyle ya da yönetmelikte öngörülen koşullarda bırakabilir. Öğrenci, ÇAP ya da yan dal programından ayrılması halinde, başarısız olduğu ÇAP ya da yan dal programındaki dersleri tekrarlamak zorunda değildir.

Kayıtlı bulunduğu anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve ÇAP programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir anadal diploması, yan dal programını tamamlayan öğrenciye ise yan dal sertifikası verilir.