Ana içeriğe atla

Azami Öğrenim Süresi

Azami Öğretim Süresi Dolan Öğrencilere Uygulanacak Esaslar

(a) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13 Mart 2019 tarih ve 75850160-104.01.01.01.-E.19440 sayılı yazısı

(b) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12 Mart 2021 tarih ve E-75850160-104.01.01.01-17970 sayılı yazısı

(c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18 Mayıs 2021 tarih ve E-75850160-104.01.01.01-34722 sayılı yazısı

(d) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20 Mayıs 2021 tarih ve E-75850160-104.01.01.01-35302 sayılı yazısı

(e) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10 Eylül 2021 tarih ve E-75850160-312-65028 sayılı yazısı

(f) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01 Ekim 2021 tarih ve E-75850160-104.01.01.01-72960 sayılı yazısı

(g) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02 Eylül 2022 tarih ve E-75850160-104.01.01.01-62179 sayılı yazısı

 

  1.  Yeditepe Üniversitesinde Önlisans ve Lisans Programlarında Kayıtlı Olan Öğrencilerin Azami Öğrenim Sürelerine İlişkin Duyuruda yer alan
  • Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğretim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğretim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğretim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğretim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.
  • Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrencilerin azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi  başlangıç olarak  alınmıştır.
  • Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 48. Maddesinin 3. bendine göre,  geçici ayrılma süresi, normal ve azami öğretim süresine dahil değildir.

temeline dayalı olarak kayıt kategorilerine ilişkin uygulama esasları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Kayıt KategorileriAzami Öğrenim Süresine İlişkin Esaslar
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi  ÖSYSÖğrencinin ÖSYS ile yerleştiği yıl esas alınır.
Yabancı Uyruklu Öğrenci KabulüÖğrencinin ÖSYS ile yerleştiği yıl esas alınır.
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS)Öğrencinin dikey geçiş yaptığı yıl, intibaka bakılmaksızın esas alınır.
Çift Anadal ProgramıÖğrencinin anadal öğrenim süresi kayıtlı olduğu programın azami süresidir. İkinci anadal için ikinci anadalına kayıt yaptırdığı yıldan itibaren o programın azami süresidir.
Yandal ProgramıYeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 34. maddesinin ç bendi uyarınca, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programından mezuniyet hakkının elde edilmesinden sonra tanınan iki yarıyıl ek süre esas alınır.
Kurumiçi, Genel Not Ortalamasına Göre, Merkezi Yerleştirme Puanlarına Göre Yatay GeçişKurum içi ve Kurumlararası yatay geçişlerde önceki öğretim süreleri azami süreye dahil edilir. 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in Ek 1 maddesinin 2. bendinde yer alan “Bu madde kapsamında eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hepsaplanır” hükmü dikkate alınır.
23 Temmuz 2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan KHK667 Karar Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde KararnameÖğrencinin ÖSYS ile yerleştiği yıl esas alınır.

 

2. Azami süreleri dolan öğrencilere Yeditepe Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 37 (6) maddesinde belirtilen aşağıdaki hükümler uygulanır:

 

37 (6) (Ekleme RG. 14.09.2015/29475 sy.) Azami öğretim süreleri sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine;

a) Başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, sınava girme hakkı tanınır.

b) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olmaması nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

c) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

ç) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına sınav ücreti ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar

3. Başarısız olunan bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilmesi ve ek sınavlar sonucu başarısız dersini 5 derse indiren öğrencilere verilen haklarla ilgili hususlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgi yazıları gereği aşağıda açıklandığı gibi uygulanacaktır. Bu haklar sonunda mezuniyet için 5 dersten fazla kalan öğrencilerin ilişiği kesilecektir.

3.1. İki ek sınav hakkı uygulaması, daha önce alınmış/alınmamış ve/veya FF veya FA notu ile başarılamamış olan derslere sınav hakkı verilecektir. FF/FA notu olduğu halde tek bir final sınavı ile değerlendirilemeyerek dönem içi etkinliklere dayalı olarak değerlendirilen dersler (laboratuvar, proje, uygulama v.b.), stajlar ve hiç alınmamış olan derslerle ilgili durum aşağıda belirtildiği gibi uygulanacaktır.

3.2. Ek sınavlarla başarısız dersini 5 derse indiren öğrencilere Yeditepe Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 37 (6) maddesi uygulanacaktır.

3.3. Bu madde kapsamında bildirilen 5 ders açıklaması FF/FA notu ile başarısız olunan ders, tek bir final sınavı ile değerlendirilemeyerek dönem içi etkinliklere dayalı olarak değerlendirilen ders (laboratuvar, proje, uygulama v.b), hiç alınmamış ders ve staj olabilecektir.

3.4. FF/FA notu olduğu halde tek bir final sınavı ile değerlendirilemeyerek dönem içi etkinliklere dayalı olarak değerlendirilen derslere (proje, laboratuvar, uygulama v.b.) veya daha önce hiç alınmamış derslere bir kereye mahsus olmak üzere devam hakkı verilecektir. Staja da devam hakkı verilecektir.

4.  İlgili akademik birimler sınav hakkı verilen derslerin sınavlarını; güz/bahar dönem sonu sınavlarını ve yaz eğitimi sınavlarını takiben  gerçekleştirmek üzere gerekli tedbirleri alacaktır.

Sınav hakları için belirlenen tarihlerde ilgili ders için tek ders sınavı gibi planlanmış sınavlar olması halinde verilen haklar bu sınavda da kullanılabilecektir.