Azami Öğrenim Süresi

Yeditepe Üniversitesinde Önlisans ve Lisans Programlarında Kayıtlı Olan Öğrencilerin Azami Öğrenim Sürelerine İlişkin Duyuru

26.11.2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6569 sayılı Kanunun 28. maddesinin (c) fıkrasında  “Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğretim süresi iki yıl olan önlisans programlarıazami dört yıl, öğretim süresi dört yıl olan lisans programlarıazami yedi yıl, öğretim süresi beş yıl olan lisans programlarıazami sekiz yıl, öğretim süresi altı yıl olan lisans programlarıazami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.” ifadesi bulunmaktadır.

26.11.2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6569 sayılı Kanunun 32. maddesiyle, 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 67. madde eklenmiş; “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.” hükmü getirilmiştir.  Bu düzenlemeye göre, yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrencilerin azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında, kanunun yayım tarihi olan 26 Kasım 2014 başlangıç olarak  alınmıştır.

Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 48. Maddesinin 3. bendine göre,  geçici ayrılma süresi, normal ve azami öğretim süresine dahil değildir.

Yukarıda belirtilenlere dayalı olarak,

  • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi  (ÖSYS) / Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS)
  • Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü
  • Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS)
  • Çift Anadal Programı
  • Yandal Programı
  • Kurumiçi, Genel Not Ortalamasına Göre, Merkezi Yerleştirme Puanlarına Göre Yatay Geçiş
  • 23 Temmuz 2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan KHK667 Karar Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname

kapsamında Üniversitemizde kayıtlı öğrencilerin azami öğretim süreleri, ilgili yönetmelikler de dikkate alınarak değerlendirilecektir.