Ana içeriğe atla

Pedagojik Formasyon

Talim ve Terbiye Kurulunun (TTK), 20 Şubat 2014 tarihli ve 09 sayılı kararının ekinde yer alan yükseköğretim programlarından mezun olanlarla yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup da adı geçen karar ekindeki programlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan ve belirlenen şartları taşıyan adaylar pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvuruda bulunabilirler. Üniversitemizin kurumsal kapasitesine bağlı olarak ilgili lisans programlarından mezun olan ve senatoca belirlenecek şartları taşıyan adaylar, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başvurabilirler.

 • Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi
 • Onaylı Lisans Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir).
 • Onaylı Lisans Not Durum (Transkript) Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
 • İki Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Öğrenim ücretinin kurumca belirlenen ilk taksitinin, ilgili kurumun tayin edeceği banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.
 • Kurumca istenebilecek diğer belgeler.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında yer alan dersler, Ek 1'de yer almaktadır.

Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programının süresi en az iki yarıyıldır. Dersler, iki yarıyıla bölünerek ve bir öğretim yılında tamamlanabilecek şekilde Ek 1’deki ders programına göre yürütülür. Programda Ek-1'de yer almayan bir ders açılamaz.

Programa kayıtlı olmak, erkek öğrencilerin askerlik tecil işlemleri için bir gerekçe oluşturmaz. Programı tamamlamadan askere alınan öğrenciler, askerlik hizmetinden sonra terhislerini izleyen ilk iki yıl içinde başvurmaları durumunda programı kaldıkları yerden tamamlar ya da programın açık bulunduğu bir yükseköğretim kurumunda programa kaldıkları yerden devam edebilirler.

 1. Programa kaydolanlardan alınabilecek ücret, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, her yıl Resmi Gazete'de yayımlanan ve ilgili eğitim-öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimden Alınacak Öğretim Ücretleri (II) Sayılı Cetvel (A) da Eğitim Fakülteleri için tespit edilen İkinci Öğretim Öğrenim Ücretinin en fazla üç katına kadar olabilir.
 2. Öğrenim ücreti, peşin ya da kurumca belirlenecek taksitler halinde ödenir. İlk taksit kayıt sırasında, diğer taksitler ise kurumun belirleyeceği tarihlerde ödenir.
 3. Ders tekrarında alınacak ücretler, tekrar edilecek derslerin kredilerinin toplam kredi içindeki payına göre hesaplanır, toplam öğrenim ücretinin tekrar edilen dersin kredi başına düşen miktarı alınabilir.
 4. Öğrenimine haklı ve geçerli sebepler dışında ara verenlerle bir ya da birden çok dönemde bütün derslerden devamsız olan ve başarısız sayılanlar, izleyen dönemlerde ders başına öğrenim ücretini tekrar yatırırlar ve programa devam ederler.

Programdaki dersler, eğitim-öğretimle ilgili işler, sınavlar ve disiplin konularında, Yeditepe Üniversitesinin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumlarının Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin hükümleri uygulanır. Bir dönemde en az bir dersten devam şartını sağlayan ancak bazı derslerden devam alamayanlar, bir sonraki dönemde ders kredisi başına Kurumca belirlenecek öğrenim ücretini yatırarak programa devam eder.

Yeditepe Üniversitesinin öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre, programda yer alan derslerin tümünden başarılı olanlar, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası almaya hak kazanır.

Programa devam edenler, sınav hakları dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Aynı pedagojik formasyon eğitimine dayalı olarak birden fazla alanda sertifika belgesi düzenlenemez.

27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen üniversitelerce uygulanacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar görüşülerek uygun görülmüştür.