Ana içeriğe atla

Yeditepe Üniversitesi Amfi Koltuk Alımı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜ ALIM İÇİN İHALE İLANI

Adı: Yeditepe Üniversitesi Amfi Koltuk Alımı

İhale Kayıt No: 202311124

Usulü, niteliği ve miktarı: Açık İhale, 1 Adet

Yapılacağı yer: YEDİTEPE Üniversitesi Satınalma Bölümü

İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, Satınalma Müdürlüğü 34755Ataşehir/İstanbul

İhale İlgilisi: Serhat Acar

Telefon: 0 216 578 00 00 (Dahili:3829)

E Posta Adresi: serhat.acar@yeditepe.edu.tr

Tarihi ve saati: 14.11.2023 Salı Saat:11:00

İhale doküman bedeli: 1000 TL’dir. YEDİTEPE Üniversitesi’nin Yapı Kredi Bankası A.Ş. İnönü Caddesi Kurumsal şubesi TR30 0006 7010 0000 0073 6936 59 nolu hesabına yatırılır.

İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  Satınalma Müdürlüğünden, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontunu sunarak ihale dosyasını teslim alması zorunludur. Projeler ve Teknik şartnameler mail ile gönderilecektir.

İsteklilerden talep edilen belgeler:

 1. Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, elektronik posta adresi, KEP adresi ve varsa faks numarası
 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
 3. Ticaret sicil gazetesi
 4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve teklif cetveli
 5. İhale dosyasının satın alındığına dair belge
 6. İdari Şartname ve Sözleşme Taslağının okunup kabul edildiğine dair kaşeli, imzalı nüshaları
 7. EKAP’tan alınan yasaklı olunmadığına dair kaşe ve ıslak imzalı belge.
 8. Yüklenici Ve Alt Yükleniciler İçin İSG Prosedürü
 9. Malzeme Yer Görme Belgesi (ZORUNLUDUR)
 10. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

         a)      Vergi Levhası ile Vergi Dairesi ile SGK borç yoktur yazısı

         b)     Mali yeterlilik belgeleri; onaylı Bilanço, Gelir Tablosu ya da bir önceki yılın kurumlar vergisi beyannamesi ve son dönem geçici vergi beyannamesi.

 1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

  a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi

 

İhale dosyası teslim yeri: YEDİTEPE Üniversitesi Satınalma Müdürlüğü,

İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir /İstanbul

İhale dosyası son teslim tarihi ve saati: 14.11.2023 Salı Saat: 10.00

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

İhale Dosya İçeriği;

 1. İhale İlanı
 2. İdari Şartname
 3. Teknik Şartname Taahhütnamesi
 4. Sözleşme Taslağı
 5. Birim Fiyat Teklif Mektubu
 6. Birim Fiyat Teklif Cetveli
 7. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı
 8. Yüklenici ve Alt Yükleniciler İçin İSG Prosedürü ve İSG Protokolü
 9. Malzeme Yer Görme Belgesi