Ana içeriğe atla

UPS Aküsü Alımı İhalesi

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜ MAL ALIMI İÇİN İHALE İLANI

Adı: UPS Aküsü Alımı İhalesi

İhale No: 202311123

Usulü, niteliği ve miktarı: Açık İhale, UPS Aküsü Alımı İhalesi, 844 Adet

Yapılacağı yer: Yeditepe Üniversitesi, Satın Alma Müdürlüğü

İnönü Mah. Kayışdağı Cad. No:326A, Satın Alma Müdürlüğü 34755 Ataşehir/İstanbul

İhale İlgilisi: Oğuzhan TEZCAN

Telefon: 0216 578 00 00 (Dahili 3877)

E Posta Adresi: oguzhan.tezcan@yeditepe.edu.tr

İhale tarihi ve saati: 13.11.2023 Pazartesi günü, Saat: 11:00

İhale dosyası son teslim tarihi ve saati: 13.11.2023 Pazartesi günü, Saat: 10:00

İhale doküman bedeli: 1.000 TL (Bin Türk Lirası)’ dir. Yeditepe Üniversitesi’ nin Yapı Kredi Bankası A.Ş. İnönü Caddesi Kurumsal Şubesi TR 30 0006 7010 0000 0073 6936 59 numaralı hesabına yatırılır.

İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhale dokümanı teknik şartnamesi hariç idare tarafından bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, ihale doküman örneğini ihale doküman bedeli karşılığı idareden satın alması zorunludur.

İhale dokümanının kapsamı:

1.      İhale İlanı

2.      İdari Şartname

3.      Teknik Şartname

4.      Sözleşme Taslağı

5.      Birim Fiyat Teklif Mektubu

6.      Birim Fiyat Teklif Cetveli

7.      Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı

8.      Yüklenici Ve Alt Yükleniciler İçin İSG Prosedürü

9.      Malzeme Yer Görme Belgesi

 

İsteklilerden talep edilen belgeler:

1. Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, elektronik posta adresi, KEP adresi ve varsa faks numarası

2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

3. Ticaret Sicil Gazetesi

4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve teklif cetveli

6. İhale dosyasının satın alındığına dair belge

7. EKAP’ tan alınan yasaklı olunmadığına dair kaşe ve ıslak imzalı belge

8. İdari Şartname ve Sözleşme Taslağının okunup kabul edildiğine dair kaşeli, imzalı nüshaları

9. Yüklenici Ve Alt Yükleniciler İçin İSG Prosedürü

10. Malzeme Yer Görme Belgesi (Zorunludur)

Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

a) Vergi Levhası ile Vergi Dairesi ile SGK borç yoktur yazısı

b) Mali yeterlilik belgeleri; onaylı Bilanço, Gelir Tablosu ya da bir önceki yılın kurumlar vergisi beyannamesi ve son dönem geçici vergi beyannamesi

11. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

         i.    Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

         ii.   Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ya da Ticaret Sicil Gazetesi

 

İhale dosyası teslim yeri: Yeditepe Üniversitesi Satın Alma Müdürlüğü,

İnönü Mah. Kayışdağı Cad. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul

İhale tarihi ve saati: 13.11.2023 Pazartesi günü, Saat: 11:00

İhale dosyası son teslim tarihi ve saati: 13.11.2023 Pazartesi günü, Saat: 10:00

Teklifler, İhale dosyası son teslim tarihi ve saatinden önce gönderilecektir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

Son güncelleme tarihi: 03.11.2023