Ana içeriğe atla

5.Kat Pvc Zemin Tadilatı İhalesi

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜ MAL ALIMI İÇİN İHALE İLANI

Adı: 5.Kat Pvc  Zemin Tadilatı İhalesi

İhale No: 202309114

Usulü, niteliği ve miktarı: Açık İhale, Mal Alım ihalesi, 1 Adet

Yapılacağı yer: YEDİTEPE Üniversitesi, Satınalma Bölümü

İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, Satınalma Müdürlüğü 34755Ataşehir/İstanbul

İhale İlgilisi: Tuğçe YILDIZ

Telefon: 0216 578 0000 (Dahili 1527)

E Posta Adresi: tugce.tozar@yeditepe.edu.tr

İhale Tarihi ve Saati: 25 Eylül 2023 Pazartesi Saat:11.00

İhale doküman bedeli: 1.000 TL’dir. YEDİTEPE Üniversitesi’nin Yapı Kredi Bankası A.Ş. İnönü Caddesi Kurumsal şubesi

TR30 0006 7010 0000 0073 6936 59nolu hesabına yatırılır.

İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhale dokümanı teknik şartnamesi hariç idare tarafından bedelsiz olarak

görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, ihale doküman örneğini İhale doküman bedeli karşılığı idareden satın

alması zorunludur.

İhale Dökümanı Kapsamı;

1.      İhale İlanı

2.      İdari Şartname

3.       Teknik Şartname

4.       Sözleşme Taslağı

5.       Birim Fiyat Teklif Mektubu

6.       Birim Fiyat Teklif Cetveli

7.       Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı

8.       Yüklenici Ve Alt Yükleniciler İçin İSG Prosedürü

9.     Malzeme Yer Görme Belgesi (ZORUNLUDUR)

İsteklilerden talep edilen belgeler:

1. Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, elektronik posta adresi, KEP adresi ve varsa faks numarası

2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

3. Ticaret sicil gazetesi

4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve teklif cetveli

5. İhale dosyasının satın alındığına dair belge

6. İdari Şartname ve Sözleşme Taslağının okunup kabul edildiğine dair kaşeli, imzalı nüshaları

7. EKAP’tan alınan yasaklı olunmadığına dair kaşe ve ıslak imzalı belge.

8. Yüklenici Ve Alt Yükleniciler İçin İSG Prosedürü

9. Banka Geçici Teminat Mektubu (İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ü tutarda geçici teminat vereceklerdir.)

10. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

a) Vergi Levhası ile Vergi Dairesi ile SGK borç yoktur yazısı

b) Mali yeterlilik belgeleri; onaylı Bilanço, Gelir Tablosu ya da bir önceki yılın kurumlar vergisi beyannamesi ve son dönem

 geçici vergi beyannamesi.

12. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

         i.    Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan

 tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

         ii.   Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale

 tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ya da Ticaret Sicil Gazetesi

13. Malzeme Yer Görme Belgesi (ZORUNLUDUR)

 

 

 

 

İhale dosyası teslim yeri: YEDİTEPE Üniversitesi Satınalma Müdürlüğü,

İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir /İstanbul

İhale Dosyası Son Teslim Tarihi ve Saati: 25 Eylül 2023 Pazartesi Saat:10.00

Teklifler, İhale dosyası son teslim tarihi ve saatinden önce gönderilecektir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

Son güncelleme tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma