202207059 Yemek Hizmeti İhalesi

ihale tarihi: 
19.07.2022
İhale No: 
202207059

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMI İÇİN İHALE İLANI

Adı: Yemek Hizmeti İhalesi

İhale No: 202207059

Usulü, niteliği ve miktarı: Açık İhale, 1 Adet

Yapılacağı yer: YEDİTEPE Üniversitesi

İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, Satınalma Müdürlüğü 34755Ataşehir/İstanbul

İhale Tarihi ve Saati: 19 Temmuz 2022 Salı Saat:11.00

İhale doküman bedeli: 500 TL’dir. YEDİTEPE Üniversitesi’nin Yapı Kredi Bankası A.Ş. İnönü Caddesi Kurumsal şubesi TR30 0006 7010 0000 0073 6936 59 nolu hesabına yatırılır.

Ancak, ihaleye teklif verecek olan isteklilerin Satınalma Müdürlüğünden, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekont’unu sunarak ihale dosyasını teslim alması zorunludur.

 

İsteklilerden talep edilen belgeler:

1. Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, elektronik posta adresi ve varsa faks numarası

2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi

3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4. Ticaret sicil gazetesi

5. Mali yeterlilik belgeleri

6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

7. İhale dosyasının satın alındığına dair belge

8. İdari Şartname ve Sözleşme Taslağının okunup kabul edildiğine dair kaşeli, imzalı nüshaları

9. EKAP’tan alınan yasaklı olunmadığına dair kaşe ve ıslak imzalı belge.

10. Yüklenici ve Alt Yükleniciler İçin İSG Prosedürü

11. Banka Geçici Teminat Mektubu

İhale dosyası teslim yeri: YEDİTEPE Üniversitesi Satınalma Müdürlüğü,

İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir /İstanbul

İhale Tarihi ve Saati: 19 Temmuz 2022 Salı Saat:10.00

1.     İhale İlanı

2.     İdari Şartname

3.       Teknik Şartname

4.       Sözleşme Taslağı

5.       Birim Fiyat Teklif Mektubu

6.       Birim Fiyat Teklif Cetveli

7.       Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı

8.       Yüklenici Ve Alt Yükleniciler İçin İSG Prosedürü

Son güncelleme tarihi: 7 Temmuz 2022 Perşembe