202111031 - Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Ortak Alan Tuvalet Tadilatı İhalesi

ihale tarihi: 
14.12.2021
İhale No: 
202111031

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜ MAL ALIMI İÇİN İHALE İLANI

Adı: 202111031, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Ortak Alan Tuvalet Tadilatı İhalesi

Usulü, niteliği ve miktarı: Açık İhale, Teknik şartnamede belirtilmiştir.

Yapılacağı yer: Yeditepe Üniversitesi

İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, Satınalma Müdürlüğü 34755Ataşehir/İstanbul

Tarihi ve saati: : 14 /12/2021  Salı  günü,  saat  11:00

 

İhale doküman bedeli: 500 TL’dir. YEDİTEPE Üniversitesi’nin Yapı Kredi Bankası A.Ş. İnönü Caddesi Kurumsal şubesi TR30 0006 7010 0000 0073 6936 59 nolu hesabına yatırılır.

 

İhaleye teklif verecek olan isteklilerin Satınalma Müdürlüğünden, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontunu sunarak ihale dosyasını teslim alması zorunludur.

 

İsteklilerden talep edilen belgeler:

 

1. Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, elektronik posta adresi, KEP ve varsa faks numarası

2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi

3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4. Ticaret sicil gazetesi

5. Mali yeterlilik belgeleri onaylı bilanço, gelir tablosu ya da bir önceki yılın kurumlar vergisi beyannamesi

6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu

7. İhale dosyasının satın alındığına dair belge

8. İdari şartname , teknik şartname ve sözleşme taslağının okunup kabul edildiğine dair kaşeli, imzalı nüshaları

9. EKAP’tan alınan yasaklı olunmadığına dair kaşe ve ıslak imzalı belge

10. Yüklenici ve alt yükleniciler İçin İSG prosedürü

11. Yer görme belgesi

12.Geçici teminat mektubu

 

 

İhale dosyası teslim yeri: YEDİTEPE Üniversitesi Satınalma Müdürlüğü,

İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir /İstanbul

İhale dosyası son teslim tarihi ve saati: 14/12/2021  Salı  günü,  saat  10:00

  1. İhale İlanı
  2. İdari Şartname
  3. Teknik Şartname
  4. Sözleşme Taslağı
  5. Birim Fiyat Teklif Mektubu
  6. Birim Fiyat Teklif Cetveli
  7. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı
  8. Yüklenici Ve Alt Yükleniciler İçin İSG Prosedürü
  9. Malzeme Yer Görme Belgesi

 

 

 

Son güncelleme tarihi: 05/12/2021