Akademik İlan Sınav Takvimi (Mayıs 2021)

T.C.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

Fakülte/ Yüksekokul

Bölüm/Program/ Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Nitelik

Başvuru Değerlendirme ve Sınav Takvimi

ALES/YDS Eşdeğeri Puanı

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarımı Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Grafik Tasarımı lisans programından mezun olmuş olmak.

Grafik Tasarım Tezli Yüksek Lisans programında yüksek lisans yapıyor olmak,

Adayın eser dosyasının grafik tasarım çalışmaları içermesi

İlan Tarihi: 17.05.2021

Son Başvuru Tarihi: 01.06.2021

Ön Değerlendirme Tarihi:03.06.2021

Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 07.06.2021 Güzel Sanatlar Fakültesi Binası, 123 no'lu Laboratuvar / Derslik.Saat:10:00
Sonuç Açıklama Tarihi: 09.06.2021

ALES 70
YDS 50

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon  Fakültesi/ Yüksekokulu Lisans Mezunu olmak

 

Biyoteknoloji ya da Fizyoterapi  ve Rehabilitasyon alanında doktora  yapıyor olmak

İlan Tarihi: 17.05.2021

Son Başvuru Tarihi: 01.06.2021

 

Ön Değerlendirme Tarihi:03.06.2021

 

Sözlü Sınav Tarihi / Yeri ve Saati:
04.06.2021 Mühendislik Binası -   B210  No’lu sınıf  Saat: 10:00 – 12:00

 

Yazılı Sınav Tarihi / Yeri ve Saati: 04.06.2021 Mühendislik Binası -   B210  No’lu sınıf  Saat: 13:00 - 15:00
 

Sonuç Açıklama Tarihi: 07.06.2021

ALES 70
YDS 80

Başvuru Bilgileri:

Kabul Edilecek Başvuru Şekli

Şahsen veya Posta ile  (Başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade edilmez.) Başvurular ilgili fakülte dekanlıklarına yapılmaktadır.

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.

www.yeditepe.edu.tr

Genel şartlar:.

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
 4. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

     Özel Şartlar:

 1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir
 2. Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
 3. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

 

İstenen Belgeler:

1 – Başvuru dilekçesi,

2-  Nüfus cüzdanı fotokopisi

3-  1 adet fotoğraf,

4- Özgeçmiş,

5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-devlet çıktısı, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

6- Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi,

7- Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti

8- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri,

9- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi

Önemli Notlar:

 1. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 2. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Muafiyet:

 1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 2. Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.