Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bülent Sözer Comité Maritime İnternational Başkanlığını Yapacak

Dünya çapında faaliyet gösteren denizcilik örgütlerinin en eskisi ve uluslararası deniz hukuku alanında en etkilisi olan Comité Maritime International, 2015 yılı için plânladığı Collouquim ve Assembly etkinliğini bu yıl 7-9 Haziran 2015 tarihinde İstanbul’da yapacak.

Bu etkinlik, 1897 yılında kurulmuş olan Comité Maritime International’ın Türkiye’de yapmayı kabul ettiği ilk toplantı olma özelliğini taşıyor. Türk Deniz Hukuku Derneği’nin ev sahipliğinde yapılacak olan bu etkinliğin Organizasyon Komitesi Başkanlığı, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Bülent Sözer’e tevdi edilmiştir.

Collouquim’un açılışında ‟Key-Note Speech”  Yrd. Doç. Dr. Bülent Sözer tarafından yapılacağı gibi, kendisi programdaki ana temalardan bir tanesi olan ‟Off-Shore Drilling – Regulation and Liabilities” hakkındaki seminerin eş-başkanlığını da üstlenecektir.

 

Yrd. Doç. Dr. Bülent Sözer’in özgeçmişi;

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1965 yılında bitirmiş, Fakülte’nin Deniz Ticareti, Hava ve Sigorta Hukuku Kürsüsü’ne asistan olmuş, doktorasını 1973 yılında tamamlamıştır. 1974-1980 yıllarında Türk Hava Yolları A.O. nda Müşavir Avukat olarak çalışmış, 1980-1995 yıllarında Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin iştiraklerinde Hukuk Müşaviri ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1995-2005 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi’nde ve 1996-2004 yıllarında Koç Üniversitesi’nde ders vermiş, 2003-2004 döneminde Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde misafir öğretim görevlisi olarak ders okutmuştur. 2004 yılından bu yana Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Deniz Ticareti Hukuku, Uluslararası Taşıma Hukuku ve Uluslararası Satış Hukuku derslerini vermektedir.

 

Başlıca Eserleri:

- Taşıyanın Gemiyi Sefere Elverişli Halde Bulundurmak Borcu, Ankara 1973 (Doktora Tezi).

- Barınma Müşterek Avaryası, Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yeni Seri, Yıl: 5, No: 8, İstanbul 1971, s. 93-138.

- Liability of the Operators of Nuclear Ships According to Brussels Convention of 25th May 1962, VII BATİDER 4, s. 867-897.

- Milletlerarası Hava Taşımalarına İlişkin Kurallar ve Uygulanma Şartları, IX BATİDER 2, s. 369-403.

- Hava Yolu İle Yapılan Milletlerarası Taşımalarda Yolcunun Ölümü veya Yaralanması Sonucunda Doğan Zararlardan Taşıyanın Sorumluluğu, IX BATİDER 3, s. 765-818.

- Consolidation of The Warsaw/Hague System, 25 McGill Law Journal 2, p. 217-235.

- Türk Sivil Havacılık Kanunu’na İlişkin Bazı Görüşler ve Değerlendirmeler, XII BATİDER 2-3, s. 60-92.

- Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun Hükümlerine Göre Taşıyanın ve İşletenin Sorumluluğu, XII BATİDER 4, s. 3-86

- Taşıyanın Taşıma Sözleşmesinden Doğan Sorumluluğunu Düzenleyen Hükümlere İlişkin Bazı Meseleler ve Görüşler (Karayolu, Denizyolu ve Havayolu ile Yapılan Taşımalar Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme), XIV BATİDER 2, s. 87-163.

- Finansal Kiralama Kanunu’nun 8. Maddesi ile Öngörülen Sisteme İlişkin Bazı Görüşler ve Değerlendirmeler, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları No: 148, Konferans Serisi No: 46.

- Leasing (Finansal Kiralama) Sözleşmelerinde Mülkiyet Unsuru, XV BATİDER 1, s. 49-111.

- Aircraft Registration in Turkey, XVIII Air and Space Law 2, p. 76-84.

- Lâiklik ve Sekülarizm Hakkında Bazı Görüşler ve Düşünceler, COGİTO, sayı 2, Güz, 1994, s. 161-172.

- Ship Registration in Turkey, Shipping Finance Annual 1996/97, p. 161-164, Euromoney Publications.

- Some Remarks and Comments on the European Union Law with Particular Reference to the Constitution of the Republic of Turkey, Prof. Dr. Tahir Çağa’nın Anısına Armağan, BETA Basım Yayım Dağıtım   A.Ş.,İstanbul 2000, s. 413-461.

- Havayolu ile Yapılan Uluslararası Taşımalarda Taşıyanın Sorumluluğunu Düzenleyen Varşova/La Haye Sistemi’nin Tadiline İlişkin 1999 Montreal Sözleşmesi, XXI BATİDER 1, s. 141-192.

- Legal Environment of Business – A Hand-Book on Turkish and International Business Law, XXXII-482, BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul 2001.

- Elektronik Sözleşmeler, XI-164, BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul 2002.

- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Taşıyanın Sorumluluğu İle İlgili Hükümleri Hakkında Bazı Eleştiriler ve Öneriler, Deniz Hukuku Dergisi, Özel Sayı, Ocak 2006, s. 301-337.

- Limitation of Liability in Maritime Claims – Section on Turkey, in Limitation of Maritime Claims, Griggs, Williams, Farr (eds)., Lloyd’s of London Pres, 4th ed. London 2005, p. 427-445.

- Maritime Law Handbook – Section on Turkey – Part I. Arrest of Vessels, Part II. Flag and Registration of Vessels and Mortgages on Vessels, Part III. Judicial Sales of Vessels and Priority of Claims, in Maritime Law Handbook, Kluwer Law International, Suppl. 29, The Netherlands 2007.

- Elektronik İmza Kanunu’na Göre Digital İmza, Prof. Dr. Ergon A. Çetingil ve Prof. Dr. Rayegân Kender’e Armağan, s. 994-1030, İstanbul 2007.

- The Recent Decision by the Court of Appeal Concerning the Application of the International Arbitration Act, Prof. Dr. Aslan Gündüz’ün Anısına Armağan, İstanbul 2007, s. 437-450.

- Türk Hukukunda ve Uluslararası Hukukta Havayolu ile Yük Taşıma Sözleşmesi, XV-191, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yayın No: 10, İstanbul 2007.

- Genişletilmiş 2. baskı, XVIII-264, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009.

- Değişik Ortamda yapılan Yük Taşımaları (Karma Taşımalar) ve Taşıyanın Sorumluluğu ile İlgili Bazı Meseleler, Deniz Hukuku Dergisi, Yıl 9 (2004), Sayı: 1-4, s. 49-81, İstanbul Şubat 2008.

- Gemi, Geminin Mütemmim Cüzleri ve Teferruatı, Bunların Finansal Kiralama Yolu ile Temini Halinde Çıkabilecek Sorunlar, IX-131, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2010.

- Deniz Ticareti Hukuku, Gemi-Donatan-Taşıyan ve Deniz Ticareti Hukuku’nda Sorumluluk Rejimi, XLII- 706,Vedat Kitapçılık, İstanbul 2011.