Ana içeriğe atla

İngilizce Hazırlık Okulu Öğretim Görevlisi Alımı

T.C.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

 

İlan olunur.

 

Fakülte/ Yüksekokul

 

Bölüm/Program/ Anabilim Dalı

 

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Nitelik

Başvuru Değerlendirme ve Sınav Takvimi

 

ALES/YDS Eşdeğeri Puanı

İngilizce Hazırlık Okulu

İngilizce Hazırlık Okulu

Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

10

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilim, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Dil Bilimi ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümleri’nden birisinden lisans mezunu olmak.

Alanında tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak.

Lisans sonrası alanında en az 3 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

 

İlan Tarihi: 14.11.2022

Son Başvuru Tarihi: 28.11.2022

 

Ön Değerlendirme Tarihi: 01.12.2022

 

Sözlü Sınav Giriş Tarihi ve Yeri:7-8-9 Aralık 2022, Saat: 09:30 İngilizce Hazırlık Okulu

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi: 14.12.2022

ALES 70
YDS 85

 

 

Başvuru Bilgileri:

Kabul Edilecek Başvuru Şekli

 

Başvurular Şahsen, Posta veya E-mail (prepschool@yeditepe.edu.tr) yolu ile  (Başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade edilmez.) İngilizce Hazırlık Okuluna yapılacaktır.

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

 

Ön değerlendirme, sözlü sınav ve son değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.

www.yeditepe.edu.tr

 

 

  Genel şartlar:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
 4. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

      Özel Şartlar:

 1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir
 2. Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
 3. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

İstenen Belgeler:

1 – Başvuru dilekçesi,

2-  Nüfus cüzdanı fotokopisi

3-  1 adet fotoğraf,

4-  Özgeçmiş,

5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-devlet çıktısı, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

6- Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi,

7-Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti

8- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri,

9- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi

Önemli Notlar:

 1. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 2. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

Muafiyet:

 1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. (Muafiyetten yararlanacak olanların muafiyet nedenini belirtmeleri ve bu nedeni resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir.)
 2. Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.